พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๐ มี.ค..๖๑ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย ตชด.๓๑๔ และข้าราชการตำรวจสายงานกิจการพลเรือน ร้อย ตชด.๓๑๔ รวม ๑๒ นาย ได้ประกอบพิธีเปิดการอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน / เยาวชน บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๒ และ บ้านภูต่าง หมู่ ๑๐ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง เพื่อให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธาน มีผู้เข้ารับการอบรม และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด จำนวน ๑๓๐ คน
             - เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ต.ยัน แก้วบุญมา ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง วิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมได้นำผู้รับการอบรมศึกษาดูงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ ในโรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมขยายผลสู่ชุมชน ต่อไป


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]