พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(People to People Connectivity)
วันที่ ๑๑ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๑๐  นาย เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) และการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ระหว่าง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ กับ เมืองทุ่งมีไช แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเมืองทุ่งมีไชฯ มีนายสมอาจ ภมรพล นายอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ท่านสมพอน ไชดวงตา เจ้าเมืองทุ่งมีไช แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เป็นประธานร่วม มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุม จำนวน ๖๐ คน เวลา ๑๓.๓๐ น. แข่งขันกีฬาเชื่อความสามัคคี ระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของทั้งสองเมือง

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com