พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะ ออกเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ยากไร้และมอบบ้าน
ตามโครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
วันที่ ๘ ก.ย.๕๘เวลา ๑๑.๐๐ น.เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะ ออกเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ยากไร้และมอบบ้าน ตามโครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ใน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๕ หลัง  มอบตามลำดับดังนี้
๑.นายสมศักดิ์ โพธา บ้านเลขที่ ๘๒ บ้านชำบอน หมู่ ๔ ต.สองห้อง
๒.นางบัวหลั่น เสนานุช บ้านเลขที่ ๒/๓ บ้านเดิ่น หมู่ ๒ ต.สองห้อง
๓.นายวรากร มาเพ็ง บ้านเลขที่ ๑๓๗ บ้านห้วยลึก หมู่ ๕ ต.บ้านเสี้ยว
๔.นายไทยจร อุ้ยแก้ว บ้านเลขที่ ๒๖ บ้านบุ่ง หมู่ ๓ ต.สองคอน
๕.นายธนวัฒน์ แสนคำอ้วน บ้านเลขที่ ๙๒/๑ บ้านนาหน่ำ หมู่ ๒ ต.ฟากท่า
โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นอ.ฟากท่า พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ,ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ฟากท่า ร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com