พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 
ประวัติ ร้อย ตชด.๓๑๔

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ได้ประกอบกำลัง ๑ หมวดโจมตี ๒ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน  จัดตั้งเป็นกองร้อยที่ ๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖  โดยตั้ง  ที่บ้านนาบัว  ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖  ได้ย้ายกองร้อยที่ ๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ไปตั้งใหม่ที่บ้านนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ ย้ายออกจากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปตั้งที่บ้านสักหลง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ให้ กองร้อยที่ ๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖  เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ย้าย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔  มาที่บ้านนาหน่ำ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้รับคำสั่งให้ไปรับผิดชอบแนวชายแดน ๔ อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา , อำเภอนาน้อย และ อำเภอนาหมื่น 
 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้รับคำสั่งให้เข้ารับผิดชอบพื้นที่บริเวณแนวชายแดนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  จนถึงปัจจุบัน เป็นภาพของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ บ้านนาหน่ำ เป็นกองร้อยหญ้าแฝก เมื่อปี ๒๕๓๔
มื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ได้ประกอบกำลัง ๑ หมวดโจมตี ๒ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน  จัดตั้งเป็นกองร้อยที่ ๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖  โดยตั้ง  ที่บ้านนาบัว  ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖  ได้ย้ายกองร้อยที่ ๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ไปตั้งใหม่ที่บ้านนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ ย้ายออกจากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปตั้งที่บ้านสักหลง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ให้ กองร้อยที่ ๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖  เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ย้าย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔  มาที่บ้านนาหน่ำ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้รับคำสั่งให้ไปรับผิดชอบแนวชายแดน ๔ อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา , อำเภอนาน้อย และ อำเภอนาหมื่น 
 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้รับคำสั่งให้เข้ารับผิดชอบพื้นที่บริเวณแนวชายแดนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  จนถึงปัจจุบัน เป็นภาพของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ บ้านนาหน่ำ เป็นกองร้อยหญ้าแฝก เมื่อปี ๒๕๓๔ 

 

 

 


 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]