พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นำน้ำอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือประชาชน บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]