พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานของ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ม.๓ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อ.ยิ้ม บ้านโคก ณ ศาลาวัดบ้านห้วยไผ่ หลังเก่า หมู่ ๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ หมู่บ้านห้วยก้านเหลือง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อ.ยิ้ม ฟากท่า ณ ศาลาวัดบ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๖ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกปฏิบัติงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

ตรวจรับงานการก่อสร้างคลังพลาธิการ ร้อย ตชด.๓๑๔

การประกวดการฝึก ดีเด่น กองร้อยปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]