พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดฐานสถาพร บ.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

นำสิ่งของพระราชทาน เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ ๓ บ.ปางคอม,หมู่ ๗ บ.ห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมแจกถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง บ.เฉลิมราชย์ ม.๙ ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ร่วมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการทุกภาคส่วนของ จ.อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๙

จัดทำสนาม ฮ ที่ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกหน่วยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม ณ ศาลาวัดบ้านห้วยใส ม.๕ ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

อ่านข้อความ ลายพระหัตถ์พระราชทาน ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพร แก่ บช.ตชด.เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบ ปีที่ ๖๓ 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]