พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

แผนปฎิบัติราชการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ดาวน์โหลด ส่วนที่ ๑
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ปัจจุบัน (หน้า ๑-๑๔)

แผนที่ยุทธศาสตร์ ฯ (หน้า ๑๕)

 

ดาวน์โหลด ส่วนที่ ๒
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (หน้า ๑๖-๗๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (หน้า ๘๐-๘๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (หน้า ๘๘-๙๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (หน้า ๙๗-๑๑๔)

 

ดาวน์โหลด ส่วนที่ ๓
การติดตามประเมินผล

ส่วนที่ ๓ การติดตามและการประเมินผล (หน้า ๑๑๕-๑๑๘)

 

ดาวน์โหลด ส่วนที่ ๔
หมู่บ้านเป้าหมาย

สรุปภาพรวมหมู่บ้านฯ ปี ๖๐ ( หน้า ๑๑๙)

หมู่บ้านเป้าหมาย (หน้า ๑๒๐-๑๕๐)

แบบฟอร์มที่ ๒ ไม่ติดชายแดน (หน้า ๑๕๑-๑๕๔)

สรุปภาพรวมหมู่บ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ บก.ตชด.ภาค ๓

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]